แนวข้อสอบกฎหมาย แนวข้อสอบตั๋วทนายความ สรุปย่อกฎหมาย

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

การพยากรณ์งบการเงิน

  1. พยากรณ์งบกำไรขาดทุน
  2. พยากรณ์งบแสดงฐานะการเงิน
  3. สรุปการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก

พยากรณ์งบกำไรขาดทุน

ทำให้ทราบว่ามีกำไรสุทธิเหลือจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายในเท่าไหร่

ตัวอย่างการพยากรณ์งบกำไรขาดทุน

ปี 2002 ปี 2003 พยากรณ์ วิธีคิด
ขาย (พยากรณ์เพิ่ม 10%) 3000 3300 ยอดปี 2003 = ยอดปี 2002 เพิ่ม 10%
ต้นทุนทั้งสิ้น 2616 (87.2%) 2878 เอาอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายของปี 2002 มาคูณกับยอดขายปี 2003
ค่าเสื่อมราคา 100 110 ค่าเสื่อมปี 2003 = ค่าเสื่อมปี 2002 เพิ่ม 10%
EBIT 284 312 ยอดขาย2003 - ต้นทุน2003 - ค่าเสื่อม2003
ดอกเบี้ยจ่าย 88 88 เท่าเดิม ตามโจทย์
EBT 196 224 EBIT - ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษี (40%) 78 89 EBT x 40%
กำไรสุทธิ ก่อนจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ 118 135 EBT - ภาษี
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ 4 4 เท่าเดิม
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ 114 131 กำไรสุทธิ - ปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์
เงินปันผลหุ้นสามัญ 58 63 เงินปันผลปี 2002 คูณ 108%
โอนไปกำไรสะสม 56 68 กำไรสุทธิ - เงินปันผล

พยากรณ์งบแสดงฐานะการเงิน

  • ขั้นนี้ทำให้ทราบว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น ต้องลงทุนในสินทรัพย์แต่ละรายการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
  • จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายในเพียงพอหรือไม่
  • ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเท่าไหร่

ตัวอย่าง

ข้อสมมติ
  • ปี 2002 ใช้สินทรัพย์ถาวรเต็มกำลังการผลิตแล้ว (ปี 2003 ต้องเซื้อเพิ่ม)
  • สินทรัพย์ทุกรายการเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
งบดุล (ฝั่งสินทรัพย์)
สินทรัพย์ (ล้านบาท) คำนวณ พยากรณ์
เงินสดและหลักทรัพย์ 1.10(10) 11
ลูกหนี้การค้า 1.10(375) 412
สินค้าคงเหลือ 1.10(615) 677
สินทรัพย์ถาวร 1.10(1000) 1100
รวม 2200 2200
สินทรัพย์รวม 2200 ล้านบาท
งบดุล (ฝั่งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น พยากรณ์
เจ้าหนี้การค้า 1.10(60) = 60
ตั๋วเงินจ่าย 110
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1.10(140) = 154
หนี้สินระยะยาว 754
หุ้นบุริมสิทธิ์ (400,000 หุ้น) 40
หุ้นสามัญ (50,000,000 หุ้น) 130
กำไรสะสม 834
รวม 2088

หนี้สินและทุน รวม 2088 ล้านบาท ยังขาดอีก 112 ล้านบาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Holiday