แนวข้อสอบกฎหมาย แนวข้อสอบตั๋วทนายความ สรุปย่อกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การกำหนดทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่าย

 1. ประเภทของคนกลาง    บริษัทสามารถจะเลือกใช้ประเภทคนกลางที่เหมาะสม    เพื่อการจัดจำหน่าย
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ    สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้


2จำนวนคนกลาง   เป็นการกำหนดจำนวนคนกลางในแต่ละระดับของการจัดจำหน่าย         ซึ่งกลยุทธ์

ที่นิยมใช้ 
               Exclusive Distribution   จำกัดจำนวนคนกลาง   เพื่อควบคุมคุณภาพการจัดจำหน่ายได้   บ
          -   Selective Distribution   คัดเลือกคนกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนหนึ่งที่จะสามารถควบคุมได้
               อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สินค้าวางจำหน่ายได้ครอบคลุมพื้นที่
          -   Intensive Distribution   ให้มีคนกลางจำนวนมากที่สุด      ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง      อำนวยความ
               สะดวกด้านสถานที่ต่อผู้บริโภคมากที่สุด   

 เงื่อนไขและภาระความรับผิดชอบของคนกลาง     สิ่งที่ควรพิจารณาในประเด็นนี้   ได้แก่

          -   นโยบายราคา  ได้แก่  การกำหนดราคาขาย  เงื่อนไขการให้ส่วนลดและการจูงใจลูกค้าให้แก่คนกลาง
               เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและไม่สร้างปัญหาการขายในภายหลัง
          -   เงื่อนไขการขายอื่น ๆ เช่น     ระยะเวลาชำระเงิน     การรับคืน     การรับประกันสินค้า    การให้ส่วนลด
               ปริมาณแก่คนกลาง      
          -   สิทธิประโยชน์ของคนกลางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นข้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิการขาย  ซึ่งต้องกำหนดอย่างชัดเจนมิฉะนั้นจะเกิดความขัดแย้งกับคนกลาง
               รายอื่น
          -   ภาระความรับผิดชอบอื่น ๆ เช่น   การส่งเสริมการขาย   การให้บริการหลังการขาย
 การประเมินผลทางเลือก เกณฑ์ในการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจใช้ช่องทางการจัดจำหน่าย
ยอดขายและค่าใช้จ่าย คำถามแรกก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการจัดจำหน่ายแบบใดก็คือช่องทางการจัด
                 จำหน่ายหรือคนกลางที่เลือกจะทำยอดขายได้เท่าใด  
การควบคุมตัวแทนจำหน่าย    คือ    บุคคลภายนอกซึ่งมุ่งแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามา
                 ทำธุรกิจจัดจำหน่ายกับบริษัท    การฝากอนาคตของบริษัทในการบริหารลูกค้าจึงต้องพิจารณาอย่าง
                 รอบคอบมีหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอย่างชัดเจน
ความร่วมมือ   บริษัทและผู้แทนจำหน่ายถือเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตร    ธุรกิจที่จะต้องมีแผนการทำงาน
                 ร่วมกัน   ต้องมีคำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันอย่างน้อยก็ในระยะเวลาหนึ่ง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Holiday