แนวข้อสอบกฎหมาย แนวข้อสอบตั๋วทนายความ สรุปย่อกฎหมาย

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

การจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก

จากตัวอย่าง ได้ทำการตัดสินใจดังนี้
  • กู้เงินธนาคาร (ตั๋วเงินจ่าย) 25% = 28 ล้านบาท
  • จำหน่ายพันธบัตร 25% = 28 ล้านบาท
  • จำหน่ายหุ้นสามัญ 50% = 56 ล้านบาท
รวม 100% 112 ล้านบาท
ปรับปรุงงบดุลส่วนหนี้สินและทุน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น พยากรณ์ AFN
เจ้าหนี้การค้า 1.10(60) = 60
ตั๋วเงินจ่าย 110 + 28 = 138
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1.10(140) = 154
หนี้สินระยะยาว 754 + 28 = 782
หุ้นบุริมสิทธิ์ (400,000 หุ้น) 40
หุ้นสามัญ (50,000,000 หุ้น) 130 +56 = 186
กำไรสะสม 834
รวม 2088 + 112 = 2200

สูตร AFNเงินทุนที่ต้องการเพิ่มขึ้น = สินทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มขึ้น - หนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ - กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

AFN = (A*/S0)Δs -(L*/S0)Δs - MS1(RR)
A* สินทรัพย์
L* หนี้สิน
M = Profit Margin (กำไรต่อหน่วย)
RR = Retention Ratio (อัตราที่เก็บไว้เป็นกำไรสะสม)
S0 ยอดขายปีที่ผ่านมา
S1 ยอดขายที่พยากรณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Holiday