แนวข้อสอบกฎหมาย แนวข้อสอบตั๋วทนายความ สรุปย่อกฎหมาย

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ตัวอย่างโจทย์

 • ขายสินค้าได้ปีละ 20,000 หน่วย @ 3,000 บาท
 • ลงทุน :
 • อาคาร 12 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคา 39 ปี)
 • เครื่องจักร 8 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี)
 • ค่าเสื่อมราคาวิธี MACRS
 • อายุโครงการ 4 ปี
 • เงินทุนหมุนเวียนโครงการสุทธิ 6 ล้านบาท
 • ซื้อเครื่องจักร 31 ธค 2007 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีแรก 31 ธค 2008
 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • อาคารมีราคาตลาด 7.5 ล้าน ราคาตามบัญชี 10.908 ล้าน
 • เครื่องจักรมีราคาตลาด 2.0 ล้าน ราคาตามบัญชี 1.360 ล้าน
 • ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 2100 บาท
 • ต้นทุนคงที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาปีละ 8 ล้านบาท
 • อัตราภาษี 40%
 • ต้นทุนของเงินทุน k =12%

ขั้นตอนการวิเคราะห์

มี 5 ขั้นตอน
 1. ข้อมูล Input
 2. ตารางค่าเสื่อมราคา
 3. มูลค่าซาก (สุทธิ)
 4. ประมาณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
 5. คำนวณ NPV,IRR,MIRR

ขั้นที่ 1 ข้อมูล Input

เป็นการนำข้อมูลในโจทย์มาจัดระเบียบในตาราง เพื่อให้พร้อมใช้
อาคาร (ราคาทุน) 12,000 ราคาตลาดของอาคารปี 2007 7,500
เครื่องจักร (ราคาทุน) 8,000 ราคาตลาดของเครื่องจักรปี 2007 2,000
เงินทุนหมุนเสียนสุุทธิ (NWC) 6000 อัตราภาษี 40%
ขายปีละ (หน่วย) 20,000 ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน WACC 12%
อัตราการเพิ่มของปริมาณการขาย 0%
ราคาขายต่อหน่วย 3.00 เงินเฟ้อ : ราคาขายเพิ่มขึ้น 0%
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 2.10 เงินเฟ้อ : ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 0%
ต้นทุนคงที่ทั้งสิ้น 8,000 เงินเฟ้อ : ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น 0%

ขั้นที่ 2 ตารางค่าเสื่อมราคา

เป็นตารางสำหรับคิดค่าเสื่อม มีจุดประสงค์เพื่อหาราคาตามบัญชี จากสูตร
ราคาตามบัญชี = โดยนำราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม

ขั้นที่ 3 มูลค่าซาก

เป็นการคำนวณกระแสเงินสดจากมูลค่าซาก โดย
 • ขายสินทรัย์นั้นไปตามราคาตลาด แล้วเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
 • คำนวณกระแสเงินสดของมูลค่าซาก จากสูตร
กระแสเงินสด = กำไรขาดทุน (1-T)

ขั้นที่ 4 ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

เป็นขั้นตอนหลักของการประมาณกระแสเงินสดในแต่ละปี มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
 • เส้นเวลา
 • ปีที่ 0 : เงินลงทุนเริ่มแรก เช่น อาคาร , เครื่องจักร , เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
 • ปีที่ 1-n : กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
 • รายได้จากการขาย (+)
 • ต้นทุนค่าใช้จ่าย (-)
 • ต้นทุนผันแปร
 • ต้นทุนคงที่
 • ค่าเสื่อมราคา
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) = รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • หักภาษี
 • NOPAT = EBIT - ภาษี
 • ค่าเสื่อมราคา จากขั้นตอนที่ 2
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน = NOPAT + ค่าเสื่อมราคา (ปีสุดท้ายเท่านั้น)
 • เงินทุนหมุนเวียนเมื่อจบโครงการ ได้จากโจทย์ (ปีสุดท้ายเท่านั้น)
 • มูลค่าซาก (กระแสเงินสด จากการขายคืน) ได้จากขั้นตอนที่ 3 (ปีสุดท้ายเท่านั้น)
 • กระแสเงินสด (สุทธิ) = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + เงินทุนหมุนเวียนเมื่อจบโครงการ + มูลค่าซาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Holiday