แนวข้อสอบกฎหมาย แนวข้อสอบตั๋วทนายความ สรุปย่อกฎหมาย

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

การกำหนดโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม

โครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม โครงสร้างเงินทุนที่ทำให้ราคาหุ้นสามัญสูงสุด

WACC และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน

 • ผู้บริหารจะเลือกโครงสร้างเงินทุนที่ทำให้ ราคาหุ้นสามัญสูงสุด
 • แต่โครงสร้างเงินทุนที่ทำให้ราคาหุ้นสามัญสูงสุด WACC จะต่ำสุด
 • ผู้บริหารจึงพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ WACC เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจเรื่องโครงสร้างเงินทุน
WACC = Wd(kd)(1-T) + wc(ks) (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ์)
WACC = (D/A)(kd)(1-T) + (E/A)(ks)
D/A = debt ratio E/A = equity ratio D/A + E/A = 1.0

สมการ Hamada

bL = bu[1+(1-T)(D/E)]
สมการ Hamada อธิบายว่า หากมีส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จะทำให้มีดอกเบี้ยจ่าย(kd)มากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น ดังนั้นต้นทุนในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ(ks) ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อธุรกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ค่าเบต้า (beta) ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

การคำนวณราคาหุ้นสามัญสูงสุดและ WACC ต่ำสุด

มี 5 ขั้นตอนคือ
1. ใช้สมการ Hamada คำนวณ b เมื่อใช้หนี้สินระดับต่างๆ
bL = bu[1+(1-T)(D/E)]
2. นำค่าเบต้า (b) ที่ได้มาคำนวณ อัตราผลตอบแทน ที่ผู้ถือหุ้นสามัญต้องการ(ks) จากสมการ CAPM
ks=kRF+(kM-kRF)bi
3. นำค่า ks ที่คำนวณได้มาคำนวณราคาหุ้นสามัญ (P0)
P0=D1/(kS-g)
4. คำนวณ WACC
WACC = Wd(kd)(1-T) + wc(ks)
WACC = (D/A)(kd)(1-T) + (E/A)(ks)
5. เปรียบเทียบและตัดสินใจ

ตัวอย่างบริษัท Bigbee

(1)
D/A
(2)
D/E
(3)
(A-T)kd
(4)
E(EPS)=E(DPS)
(5)
Estimated beta
(6)
ks
(7)
Estimated P0
(9)
WACC
0% 0.00% 0% 2.40 1.50 12.0% 20 12.00%
10% 11.11 4.8 2.56 1.60 12.4 20.65 11.64
20 25.0 5.0 2.75 1.73 12.9 21.33 11.32
30 42.86 5.4 2.97 1.89 13.5 21.90 11.10
40 66.67 6.0 3.20 2.10 14.4 22.22 11.04
50 100.00 7.2 3.36 2.40 15.6 21.54 11.40
60 150.00 9.0 3.30 2.85 17.4 18.97 12.36
อธิบาย
 • คอลัมน์ (1) D/A - เป็นอัตราส่วนของหนี้สิน ที่เราจะพิจารณา
 • คอลัมน์ (2) D/E - คำนวณจากสูตร (D/E = D/A/(1-D/A))
 • คอลัมน์ (3) (A-T)kd - After tax Kd ดอกเบี้ยจ่ายหลังหักภาษี เป็นค่าที่ให้มาในตาราง
 • คอลัมน์ (4) E(EPS)=E(DPS) - กำไรสุทธิบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (EPS=DPS) เป็นค่าที่ตารางให้มา
 • คอลัมน์ (5) Estimated beta(b) - คำนวณจาก สมการ Hamada โดยใช้ bu จากค่า b ระดับที่ D/A=0%
 • คอลัมน์ (6) ks - นำค่า b ที่ได้จาก (5) มาคำนวณ อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นสามัญต้องการด้วยสูตร CAPM
 • คอลัมน์ (7) P0 - นำค่า ks มาคำนวณราคาหุ้นสามัญ
 • คอลัมน์ (9) WACC - คำนวณหา WACC

สรุป โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมคือ ราคาหุ้นสามัญสูงสุด และ WACC ต่ำสุดที่ D/A=40%

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Holiday